English Grammar Reference Sheet PDF

PDF Tổng quan Ngữ pháp Tiếng Anh miễn phí

Bạn có muốn có một bản PDF tổng quan ngữ pháp tiếng Anh miễn phí mà bạn có thể lưu, in ra và xem bất cứ khi nào bạn cần làm mới bộ nhớ của mình về ngôn ngữ tiếng Anh không? Đơn giản chỉ cần tải xuống bảng gian lận ngữ pháp tiếng Anh cơ bản này bằng cách điền vào địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được nó trong hộp thư điện tử của mình ngay lập tức.

PDF tổng quan ngữ pháp tiếng Anh miễn phí này bao gồm tất cả các chủ đề quan trọng nhất như các thì trong tiếng Anh: thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và thì tương lai sẽ. Bạn cũng sẽ tìm thấy các động từ tiếng Anh phổ biến nhất, động từ phương thức, cấu trúc câu, đại từ, đại từ sở hữu, từ nối, mệnh đề tương đối, giới từ, mạo từ, trạng từ, tính từ, định lượng và hơn thế nữa.

Chỉ cần viết tên và email của bạn để nhận PDF miễn phí.

* indicates required